Yönetmelikler
07 Şubat 2018

Taşınır Mal Yönetmeliği

Taşınır Mal Yönetmeliği
Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerini ve bunlara ait taşınır malları

kapsar.

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil), Milli

İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (…) (1) taşınır mallarının kayda alınması ile bunların yönetim ve

denetiminde özel mevzuatındaki hükümler uygulanır. (1)

(3) Kapsamdaki idarelerin bünyesinde bulunan fabrika, imalathane ve benzeri üretim yerlerinde kullanılan ilk

madde ve malzemeler ile yarı mamul ve mamul maddeler hakkında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. Bunlar

hakkında kendi düzenleyici işlemlerinde belirlenen esas ve usuller uygulanır.

(4) Kamu idarelerinin görevleri gereğince herhangi bir işlemin sonuçlanmasına veya bir kararın verilmesine

kadar muhafaza edilmek üzere alınan emanet taşınır mallar hakkında özel mevzuatındaki hükümler uygulanır.


İndirilebilir Belgeler
Taşınırr Mal Yönetmeliği.pdf


Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Kapsam

Madde 2- (Değişik: RG-22/02/2005-25735)

Bu Yönetmelik, 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurum ve kuruluşları kapsar.

Tarifler

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Arşiv malzemesi: Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden onbeş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihi, siyasî, sosyal, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihî, hukukî, idarî, askeri, iktisadî, dinî, ilmî edebî estetik, kültürel biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlâk, örf ve âdetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plan, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi,

İndirilebilir Belgeler
21 Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkìndaki Yönetmelik.pdf
Resmi Mühür Yönetmeliği


AMAÇ VE KAPSAM:
Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mühürlerin hangi birim ve kişilerce kullanılacağını, bunların yazı, karakter ve standardının tesbit edilmesini ve yaptırılmasında ve kaybolmasında uygulanacak esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

RESMİ MÜHÜRÜN TANIMI:
Madde 2 - Resmi mühür; yapımına 3 üncü maddede belirtilen mercilerce karar verilip, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal ve tescil edilen ve resmi mühür beratı ile birlikte kullanılma imkanı olan bir araçtır.

RESMİ MÜHÜRLERİN KULLANILACAĞI BİRİMLER:
Madde 3 - Resmi Mühürler yalnızca kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş kurum veya kuruluşlarca kullanılabilir.
Bu kurum ve kuruluşların hangi birimlerinin mühür kullanacağı
a) Cumhurbaşkanlığında Genel Sekreter,
b) T.B.M. Meclisinde Genel Sekreter,
c) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Başbakanlık, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında ilgili bakan veya bakanın yetki verdiği hallerde valilikler,
d) Bağımsız yargı organlarında Başkan,
e) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve jandarma Genel Komutanı,
f) Üniversiteler ve bağlı kuruluşlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,
g) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Mahalli idarelerde vali, 
h) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakanlığı,
onayı ile tesbit edilir.


İndirilebilir Belgeler
Resmi Mühür Yönetmeliği.docx
Disiplin Amir Yönetmeliği


Sağlık Bakanlığından:

SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİYÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1–(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığında görevli Devlet memurlarının disiplin veüst disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2–(1) Bu Yönetmelik hükümleri, Sağlık Bakanlığımerkez ve taşra teşkilatında 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununa göreçalışan Devlet memurlarıhakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3–(1) Bu Yönetmelik,14/7/1965tarihli ve 657 sayılıDevlet MemurlarıKanununun 124üncümaddesi ile 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılıBakanlar Kurulu Kararıile yürürlüğe konulan Disiplin Kurullarıve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 16ncımaddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4–(1) Bu Yönetmelik kapsamına giren memurların, memuriyet unvanlarına göre disiplin amiri veüst disiplin amirleri Ek-1 sayılıcetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5–(1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Disiplin Kurullarıve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6–(1)10/12/2005tarihli ve 26019 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7–(1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8–(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.


İndirilebilir Belgeler
Disiplin Amir Yönetmeliği.docx