Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
16 Kasım 2018


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan hükümler


MADDE 7 – 06.04.2015 tarih ve 9460615 barkod sayılı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlarının Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönerge yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Yönerge Bakan onayını müteakiben yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.