Daire Başkanlık Faaliyetleri
14 Ekim 2019

                                             İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı 
                                                            Muzaffer GELERİ
                                                               Daire Başkanı


1. İhale Daire Başkanlığınca sözleşmesi yapılmış ve dosyası devir edilen yapım işlerinin ve/veya danışmanlık hizmet alım işlerinin yasal süresi içinde yer teslimini yaparak işe başlatmak, 
2. Yüklenici tarafından inşaat süresince gerçekleştirilen işleri; ihale dokümanı, sözleşme ve eklerine, uygulama projelerine, teknik şartnamelere, her türlü fen ve sanat kaidelerine, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygun olarak doğrudan veya danışman vasıtasıyla denetlemek, 
3. Danışmanlık hizmet alım işlerine ilişkin olarak danışman tarafından gerçekleştirilen işleri, sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre denetlemek ve onaylamak, 
4. Sözleşmesi imzalanmış yapım işlerine ilişkin olarak yüklenici tarafından hazırlanan iş programlarını sözleşme ve eklerine göre incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
5. Danışmanlık hizmet alım işlerine ilişkin olarak danışman tarafından hazırlanan iş programları, teknik personel değişikliğini, sözleşme ve eklerine göre incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,
6. Sözleşmesi imzalanmış yapım işlerine ilişkin olarak yüklenici tarafından seçilen malzemeleri teknik şartnameye, ilgili standartlara ve idare uygulamalarına göre incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,
7. İnşaat uygulaması sırasında zemin etüdü, statik değişiklikler ve ortaya çıkan her türlü zorunlu proje ve imalat değişiklikleri hakkında Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığından alınan uygulamaya esas bağlayıcı görüş doğrultusunda, müelliflik haklarını da gözeterek, gerekli proje revizyonlarını yaptırmak, incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
8. Onaylı revize projelere göre değişiklik için gerekli süre ve ilave yaklaşık maliyeti bir komisyon aracılığı ile hesaplamak ve onaylamak, 
9. Sözleşmesi imzalanmış yapım işlerine ilişkin olarak yüklenici tarafından gerçekleştirilen işlerin hakedişlerini sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesi için hakedişleri Bütçe ve Raporlama Dairesine göndermek, 
10. Danışmanlık hizmet alım işlerine ilişkin olarak danışman tarafından gerçekleştirilen işlerin hakedişlerini sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesi için hakedişleri Bütçe ve Raporlama Dairesine göndermek, 
11. Tamamlanan yapım işlerinin veya danışmanlık hizmet alım işlerinin geçici kabulünü sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki mevzuata göre yapmak, bunun için komisyon kurmak, 
12. Tamamlanan yapım işlerinin veya danışmanlık hizmet alım işlerinin geçici kabulünü müteakip kesin hesaplarının tanzim ve tetkikinin yapılması işlemlerini yürütmek ve onaylamak, 
13. Tamamlanan yapım işlerinin veya danışmanlık hizmet alım işlerinin kesin kabulünü sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki mevzuata göre yapmak, bunun için komisyon kurmak, 
14. Yüklenicilere ait kesin teminat geçerlilik sürelerini takip etmek, gerektiğinde vade uzatımlarını sağlamak, 
15. Bakanlık ile diğer bakanlıklar ve/veya kurumlar (TOKİ, belediye, vb) arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yürütülen sağlık yatırımlarının Genel Müdürlükçe belirlenen periyotlarda gözlemlemek, 
16. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
17. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
18. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
19. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,
20. Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 
21. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.