Daire Başkanlık Faaliyetleri
14 Ekim 2019

                                                    İhale Daire Başkanlığı 
                                                      Mücahit UZUNKAYA
                                                          Daire Başkanı


1. Yapılacak tüm ihale işlerinde ihaleye hazırlık aşamasında Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığından ödenek onayı almak ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre harcama talimatının alınmasını sağlamak, 
2. Etüt ve Proje Daire Başkanlığından veya İnşaat Uygulama Daire Başkanlığından eksiksiz olarak teslim alınan teknik dokümanlara, idari şartname ve sözleşme tasarısını ekleyerek ihale dokümanını oluşturmak, 
3. Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından talep, proje, teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanan yapım işlerinin ihale iş ve işlemlerini geçerli ve güncel yasa, yönetmelik ve tebliğ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek, 
4. Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından talep, teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanan zemin etüdü, proje yaptırılması, tasarım denetimi, deprem analizi vb. danışmanlık hizmet alım işlerinin ihale iş ve işlemlerini geçerli ve güncel yasa, yönetmelik ve tebliğ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek,
5. İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı tarafından talep, teknik şartnamesi ve yaklaşık maliyeti hazırlanan yapı denetimi danışmanlık hizmet alım işlerinin ihale iş ve işlemlerini geçerli ve güncel yasa, yönetmelik ve tebliğ hükümleri doğrultusunda gerçekleştirmek, 
6. Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi ( SSGDP ) uyarınca danışmanlık hizmet alım işlerinin ihale iş ve işlemlerini kendi mevzuatı doğrultusunda gerçekleştirmek, 
7. Genel Müdürlük birimlerince ihtiyaç duyulan her türlü kırtasiye, büro malzemeleri, demirbaş malzeme, yazılım ile eğitim ve organizasyon hizmetleri vb. mal veya hizmet alımı kapsamında satın alma işlemlerini yapmak muayene ve kabul işlemlerini koordine etmek, 8. e-ihale süreçlerine ilişkin itirazları cevaplamak, Kamu İhale Kurumu nezdinde yazı ve kararlarını takip etmek, uygulamak, istenilen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde göndermek, 
9. Gerçekleşen ihale neticesinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile imzalanacak sözleşmeyi hazırlamak, istekli tarafından sunulan ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı kontrol etmek, 
10. Yapım işleri, mal ve hizmet alımı ile danışmanlık hizmet alım işlerine ait sözleşmeleri yüklenici ve ihale yetkilisi tarafından imzalanmasını sağlamak, 
11. Sözleşmesi imzalanmış yapım işlerini sözleşme ve ekleri kapsamında gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşme ve eklerini İnşaat Uygulama Daire Başkanlığına göndermek, 
12. Sözleşmesi imzalanmış danışmanlık hizmet alım işlerini sözleşme ve ekleri kapsamında gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşme ve eklerini talebine göre Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığına veya İnşaat Uygulama Daire Başkanlığına göndermek, 
13. Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi ( SSGDP ) uyarınca sözleşmesi imzalanmış danışmanlık hizmet alım işlerini sözleşme ve ekleri kapsamında gerçekleştirilmesi amacıyla sözleşme ve eklerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına göndermek, 
14. Yüklenicilere ait kesin teminatları saymanlığa göndermek, 
15. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
16. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
17. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak
18. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,
19. Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 
20. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.