Daire Başkanlık Faaliyetleri
09 Eylül 2020

                              Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı 
                                             Nagehan ÖZTÜRK
                                                Daire Başkanı

1. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için ihtiyaç programı belirlenmesine teknik destek sağlamak, 
2. Bakanlığın ve bağlı kuruluşların hizmetlerinde kullanılacak binalar için belirlenen ihtiyaç programlarına uygun olarak teklife esas projelerini hazırlamak veya teknik şartnamesi hazırlanarak danışmanlık hizmet alımı ile proje temini için İhale Daire Başkanlığından talepte bulunmak, 
3. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırılacak sağlık yatırımlarına ait projelerin yaptırılmasını sağlamak, 
4. Bakanlıkça yapılan veya yaptırılan projelerin metraj ve yaklaşık maliyetini incelemek, kontrol etmek veya hesaplamak, onaylamak, yaklaşık maliyeti yapılmış projelerin ise maliyet tetkik ve güncellenmesini yapmak, 
5. Yaklaşık maliyet iş ve işlemlerini yasa ve yönetmeliklerdeki gizlilik gereklilikleri doğrultusunda yürütmek, 
6. Bakanlıkça kullanılacak her türlü sağlık yapıları için mimari ve mühendislik yönünden asgari teknik ve tasarım standartlarını KÖİ Proje Daire Başkanlığı ile koordineli olarak; oluşturmak, geliştirmek, değiştirmek ve bu standartları yayınlamak,
7. Sağlık yapıları için kullanılacak arsaların zemin etütlerinin standartlarını belirlemek, 
8. Mevcut sağlık yapılarının asgari teknik ve tasarım standartlarına uygun hale getirilmesi için mimarlık mühendislik çalışmalarını yapmak ve karar vermek, 
9. Sağlık tesislerinin yapımında kullanılacak yeni malzemeler ve teknolojiler hakkında araştırma, geliştirme, şartname oluşturma ve eğitim faaliyetleri ile bunların uygulamada kullanılmasını önermek, 
10. Gerektiğinde mevcut sağlık yapılarının deprem güçlendirme etüdlerini yapmak veya yapılmış deprem güçlendirme etütlerini incelemek, kontrol etmek, proje sonucunu depremsellik ve maliyet açısından değerlendirmek üzere oluşturulan Yıkım Komisyonunun sekretaryasını yürütmek, 
11. İnşaat uygulaması sırasında zemin etüdü, statik değişiklikler ve ortaya çıkan her türlü zorunlu proje değişiklikleri hakkında İnşaat Uygulama Daire Başkanlığına uygulamaya esas bağlayıcı görüş vermek, 
12. Yapım işlerinin uygulanması sırasında; zemin etüdü, statik değişiklikler ve her türlü zorunlu proje değişiklikleri sebebiyle ortaya çıkan ve sözleşmesinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerine veya iş gruplarına dair İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı tarafından bildirilen yeni birim fiyatları bir komisyon aracılığıyla uygulama birliğini sağlamak ve Sağlık Bakanlığı birim fiyatlarını oluşturmak amacıyla incelemek, kontrol etmek, onaylamak, arşivlemek ve ilgili dairelere bildirmek, 
13. Mülkiyeti Hazineye ait olup Bakanlığa tahsis edilen taşınmazların envanterlerini çıkarmak ve sicil kayıtlarını tutmak, tahsis değişikliği işlemlerini yürütmek, 
14. Bakanlık ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokollere istinaden yapılan veya yapılacak sağlık tesislerinin karşılığında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ile mahsuplaşma sağlanacak arsaların tespit edilmesi ve mahsuplaşma işlemlerinin yürütülmesi, 
15. İmar planlarında “Sağlık Alanı” olarak görünen ve mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşları, Hazine veya özel şahıslara ait olan arsa ve arazilerin tespiti ve Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının ilgili birimleri ile istişare ve koordine suretiyle tahsis, devir ve diğer işlemleri yürütmek,
16. Mülkiyeti Hazine, kamu kurum ve kuruluşları veya özel şahıslara ait olup sağlık tesisi yapımına uygun olan arazi ve arsaların tespiti, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının ilgili birimleri ile istişare ve koordine suretiyle tahsis, devir ve kamulaştırma işlemlerini yürütmek, 
17. Kamulaştırmalarla ilgili ödeme işlemlerini Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütmek, 
18. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu kapsamında Maliye Bakanlığı tarafından bedeli Bakanlık bütçesine ödenek olarak konulacak taşınmazların tespiti ve gereken işlemleri yürütmek, 
19. Bakanlığa tahsisli olup, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin işgalinde bulunan taşınmazların işgalden arındırılması ile işgallere yönelik ecrimisil uygulanması ve tahliye edilmesi için talepte bulunmak, gerektiğinde meni müdahale ve kal davalarının açılmasını sağlamak, 
20. Bakanlığın belirlenmiş ya da belirlenecek olan yatırım planlamaları doğrultusunda kamulaştırma işlemleri için bütçe teklifleri hazırlamak ve hazırlanan Bütçe tekliflerini Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına sunmak, 
21. Gayrimenkuller ile ilgili ortaya çıkabilecek hukuki sorunları ilgili birimlere intikal ettirmek ve süreçleri takip etmek, 
22. İhale Daire Başkanlığınca sözleşmesi yapılmış ve dosyası devir edilen danışmanlık hizmet alım işlerinin yasal süresi içinde yer teslimini yaparak işe başlatmak,
23. Danışmanlık hizmet alım işlerine ilişkin olarak danışman tarafından gerçekleştirilen işleri, sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre denetlemek, bunun için komisyon kurmak, 
24. Danışmanlık hizmet alım işlerine ilişkin olarak danışman tarafından gerçekleştirilen işlerin hakedişlerini hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesi için hakedişleri Bütçe ve Raporlama Dairesine göndermek, 
25. Danışmanlık hizmet alım işlerine ilişkin olarak danışman tarafından gerçekleştirilen işleri, sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre muayene ve kabullerini yapmak, bunun için komisyon kurmak, 
26. Yüklenicilere ait kesin teminat geçerlilik sürelerini takip etmek, gerektiğinde vade uzatımlarını sağlamak, 
27. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
28. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
29. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
30. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak, 
31. Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 
32. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.