Daire Başkanlık Faaliyetleri
14 Ekim 2019

                        Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı 
                                          Cumhur YILMAZ
                                           Daire Başkanı


1. Bakanlığın diğer icracı birimleri ile birlikte yatırım planlama çalışmalarını yapmak, 
2. Genel Müdürlüğün yatırım tekliflerini Strateji Geliştirme Başkanlığı ile birlikte yürütmek, 
3. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına sunulan yatırım tekliflerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, 
4. İhtiyaç duyulan sağlık yapılarını, Hazine’nin özel mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların devri karşılığında ve / veya bedeli Sağlık Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine bu amaçla konulan ödeneklerden veya döner sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere düzenlenecek protokol esasları çerçevesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’na veya inşaat işleri ile ilgili araştırma, proje, taahhüt, finansman ve yapım işlemleri konusunda görevli ve yetkili kamu tüzel kişiliğine sahip diğer kurum ve kuruluşlara doğrudan yaptırılacak sağlık yatırımlarını belirlemek, 
5. Bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ödeneklerin gönderilmesini sağlamak, 
6. Bütçe tertipleri arasında aktarma yapılması işlemlerini yürütmek, 
7. Bakanlık ile diğer bakanlıklar ve / veya kurumlar (TOKİ, belediye vb ) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yapılan işlerle ilgili ödemeleri yapmak, 
8. Genel Bütçe ve/veya Döner Sermaye kaynaklarından ihalesi gerçekleştirilerek sözleşmeye bağlanan yapım işleri, mal ve hizmet alımı işleri ve danışmanlık hizmeti alımı işlerinde, gerçekleşen geçici veya kesin hakediş raporlarına ve faturalara göre ödeme emri belgesini düzenlemek, onay sürecini takip etmek,
9. Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığınca ödeme emri yazıldıktan sonra ödeme ile ilgili tüm evrakları Merkez Saymanlık Müdürlüğüne ve/veya Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne göndermek, 
10. Genel Müdürlüğün görev alanına giren faaliyetlere ilişkin verileri toplamak, işlemek, istatistiklerini çıkarmak, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulacak güncel izlem raporlarını hazırlamak, 
11. Stratejik plan, Performans Programı ve İdare Faaliyet raporuna esas verileri hazırlayıp ilgili birimlere göndermek, 
12. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
13. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
14. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
15. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak, 
16. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.