Daire Başkanlık Faaliyetleri
14 Ekim 2019

                                     Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı 
                                                            Asena ÖZDEMİR
                                                              Daire Başkanı

1. Genel Müdürlüğü ilgilendiren adli ve idari davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde hazırlamak veya ilgili daire başkanlıklarından talep etmek, ilgili mahkemeye ulaştırmak veya ulaşmasını sağlamak, 
2. KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin sözleşme sürecinde taraflar arasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflara ilişkin görüş vermek, hukuki süreçleri başlatmak ve takip etmek, 
3. KÖİ sözleşmeleri ile ilgili doğabilecek düzenleme ihtiyaçlarında taraflar ile müzakereleri yürütmek, 
4. KÖİ modeli ile yapılan tesislerin işletilmesi sürecince görev tevdi edilmesi halinde taraflar arasında ortaya çıkan hukuki ihtilaflara ilişkin görüş vermek, hukuki süreçleri başlatmak ve takip etmek, 
5. Genel Müdürlüğün faaliyet ve sorumluluk alanları ile ilgili hukuki çalışmaları yapmak, 
6. KÖİ modeli ile yapılacak tesisler ve bu kapsamda alınacak hizmetlerle ilgili özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmeleri ilgili daire başkanlığı ile koordineli şekilde hazırlamak, 
7. Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyacağı mevzuat düzenlemesini yapmak ve süreçleri yürütmek, 
8. KÖİ sözleşme taslaklarının projeler için güncellenmesi ile ilgili çalışmaları yürütmek,
9. KÖİ sözleşme taslaklarının finansal hükümleri ve ekleriyle ilgili finansal konuları, araçları ve yöntemleri araştırmak, incelemek ve değerlendirmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlarla görüşmeler ve işbirliği yapmak, 
10. KÖİ sözleşmelerinin standartlaştırılması için gerekli çalışmaları yapmak ve örnek uluslararası standart sözleşme ve uygulamaları araştırıp inceleyerek KÖİ sözleşmelerine yönelik rehberler hazırlamak veya hazırlatmak, 
11. KÖİ sözleşme yönetimi çerçevesinde uzmanlaşmanın sağlanması ve kapasitenin artırılması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlenmek, ulusal ve uluslararası seminer, toplantı ve organizasyonları takip etmek ve bunlara katılım sağlamak, 
12. KÖİ modeli ile yapılacak tesisler ve alınacak hizmetlerle ilgili olmak üzere finansal araçları araştırmak, izlemek, değerlendirmek ve karar vermek, 
13. Sağlık tesislerinin KÖİ modeli ile yapımına yönelik alternatif finansal araçları araştırmak, değerlendirmek ve bu kapsamda ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ile işbirliği yapmak, 
14. KÖİ modeli ile finansman anlaşmaları imzalanan projelerin finansman yükünü azaltmak ve yeniden finansman yapılması amacıyla ulusal ve uluslararası finansal kuruluşlar ile görüşmeler yapmak, daha avantajlı finansal araçları tespit etmek ve yeniden finansman yapılmasını sağlamak, 
15. Yükleniciler tarafından hazırlanarak idareye sunulan teklife esas finansal model veya finansal kapanışa ait finansal modelleri veya her hangi bir iş değişikliğine ait finansal modelleri Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı ile koordineli olarak incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
16. Yükleniciler tarafından idareye sunulan mali tablolarda asgari öz kaynağın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek ve Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına bildirmek, 
17. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
18. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
19. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak, 
20. Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 
21. Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek