Daire Başkanlık Faaliyetleri
14 Ekim 2019

                            Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı 
                                               Züfer ARSLAN
                                               Daire Başkanı


1. Sanayi Geliştirme Komisyonunun sekretarya faaliyetlerini yürütmek, 
2. Mal veya hizmet alımı projeleri kapsamındaki SİP faaliyetlerini yürütmek, 
3. SİP (sanayi işbirliği programı) kapsamında alım yapılması öngörülen mal veya hizmetlere ilişkin ihtiyaç listesini oluşturmak, 
4. İlgili Daire Başkanlığı tarafından, SİP kapsamında alım yapılması öngörülen ürünlerin; ürün teknik analizini, ürün trend analizini ve ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planını istemek, 
5. SİP kapsamında alım yapılması öngörülen ürünlere ilişkin; Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından, ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planı ile mevcut ürün bilgisinin alınmasından sonra, gerekli değerlendirmelerin yapılarak Sanayi Geliştirme Komisyonuna iletilmesini sağlamak, 
6. Sağlık alanında SİP ticaretini düzenlemek, teşvik sistemi kurmak, 
7. İhtiyaç makamları adına SİP alım ihaleleri yapmak ve yürütmek. Söz konusu alım ihalesi isteklileri ile pazarlık ve müzakere yapmak,  
8. İlgili idarenin farklı ihtiyaç makamlarına ait mal veya hizmet ihtiyaçlarının değerlendirilerek SİP kapsamında toplu alım yapılmasının gerek görülmesi halinde, buna ilişkin ihtiyaç listesini oluşturmak,
9. İhtiyaç listelerinin envanterinin tutmak ve bu mal veya hizmetlerin teknolojilerinin analizini yapmak, 
10. SİP kapsamında olan mal veya hizmet alımı ihalesinde uygun bulunan yüklenici ile SİP sözleşmesini imzalamak için sözleşmenin bağlı bulunulan Genel Müdürlük / Başkanlık onayına sunmak, 
11. SİP taahhütlerinin takibi ve denetimini yapmak veya yaptırmak, yüklenici tarafından sunulan raporları incelemek, 
12. Yüklenicinin seçtiği yerli üretici veya hizmet sunucularının, transfer edilen teknolojinin, temin edilecek mal veya hizmetlerin yeterliliğini denetlemek, kredilendirme ve gerektiğinde SİP eskalasyonu uygulamalarını yapmak, 
13. Yerli üretici ve hizmet sunucularının yeteneklerini araştırmak ve geliştirmek, 
14. İlgili idarelerin sektörel veri tabanını hazırlamak, 
15. İlgili idarelerde yenilik, yerlileşme, teknoloji transferi, teknoloji yönetimi, yatırım ve işbirliği gibi amaçları ihtiva eden faaliyetlerin takibi, koordinasyonu ve yönlendirmesini yapmak,
16. İlgili sektörün ihtiyacına göre kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilecek teşvik ve destekler konusunda görüş bildirmek, 
17. İlgili kurum / kuruluşlar ve sektör ile SİP uygulamasına ilişkin işbirliği yapmak, bilgi alışverişinde bulunmak, 
18. Teknolojik gelişmelerin SİP uygulamalarında kullanılmasının sağlamak, ihracat artışına katkıda bulunmak, 
19. Uygun görülen mal veya hizmetlerin SİP uygulaması yoluyla ülkemize kazandırılmasında yerli ve yabancı yatırım imkânlarını araştırmak,
20. Teklif değerlendirme komisyonu için bağlı bulunulan Genel Müdürlüğün / Başkanlığın onayıyla proje grubundan üye görevlendirmek,
21. Görev alanıyla ilgili sanayi sektörlerinin geliştirilmesi amacıyla SİP politikaları konusunda strateji dokümanı, plan, program ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve güncellemek, 
22. Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonlarının ve bilimsel komisyonlarını kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek, 
23. Ulusal ve uluslararası toplantı, organizasyon ve eğitim faaliyetlerini düzenlemek, takip etmek ve bunlara katılım sağlamak, 
24. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
25. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
26. Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
27. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak, 
28. Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 
29. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.