Daire Başkanlık Faaliyetleri
14 Ekim 2019

                                 Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı 
                                                    Hülya Arıkan KADIOĞLU
                                                               Daire Başkanı

1. KHGM ve/veya hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak, KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin teklife esas tıbbi ekipman ve mefruşata yönelik ihtiyaç listelerini, teknik şartnamelerini ve yöntem beyanlarını hazırlamak, bunları Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına göndermek, 
2. Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan Taslak SİP ürün listesindeki ürünlerin teknik analizini, trend analizini ve ürün kullanım ömrüne göre ihtiyaç planını yapmak ve Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı’na görüş bildirmek, 
3. Sabit yatırım, klinik hizmetler, cihaz yerleşimleri ve altyapısı hakkında görüş hazırlamak ve karar vermek, 
4. KÖİ modeli ile ihalesi devam eden tesislere ilişkin olarak yüklenici tarafından teklif ekinde sunulan tıbbi ekipman, mefruşat listelerini, bunların teknik şartnamelerini ve yöntem beyanlarını değerlendirerek Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına rapor iletmek, 
5. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ilişkin olarak yüklenici tarafından sözleşme gereğince hazırlanan tıbbi ekipman ve mefruşat listelerini, bunların teknik şartnamelerini KHGM ve/veya hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak; ihale dokümanına, yüklenici ihale teklifine, sözleşme ve eklerine, idare tarafından onaylanan kesin projeye, her türlü fen ve sanat kaidelerine, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,
6. Ekipmanlar konusunda devam eden teknolojik gelişmeler ve yüklenici ihale teklifi ile tıbbi ekipmanlar ve mefruşatın teslimi ve kurulması arasında geçecek olan zaman dilimini göz önünde bulundurarak, tıbbi ekipmanlar ve mefruşat için ihale dokümanında yer alan veya daha sonra güncellenerek onaylanan tıbbi ekipman ve mefruşat listelerindeki kalemlerin değiştirilmesini, adetlerinin arttırılmasını, azaltılmasını ve/veya yeni ekipman kalemi eklenmesini programa göre ilgili tıbbi ekipmanların ve mefruşatın olduğu her bir aşama tamamlama tarihinden en az 12 (on iki) ay öncesinden yükleniciden talep edebilmek, 
7. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ilişkin olarak yüklenici tarafından sözleşme gereğince hazırlanan yöntem beyanlarını KHGM ve/veya hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak; ihale dokümanına, yüklenici ihale teklifine, sözleşme ve eklerine, her türlü fen ve sanat kaidelerine, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
8. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ilişkin olarak yüklenici tarafından sözleşme gereğince hazırlanan işletme dönemi yönetim planlarını; ihale dokümanına, yüklenici ihale teklifine, sözleşme ve eklerine göre uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
9. Tıbbi ekipman listelerinde, mefruşat listelerinde, teknik şartnamede her hangi bir değişikliği uygulamaya koymadan önce gerekçesi, yatırım tutarı ile gerekli süreyi belirten yüklenicinin yazılı başvurusunu incelemek, kontrol etmek, karar vermek ve gerekli idare izninin alınmasını sağlamak ve bu durumu sözleşme gereği Ek-22 değişiklik prosedürünün uygulanması amacıyla Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına bildirmek, 
10. Görev alanına ilişkin konularda gerekli çalışma komisyonları ve bilimsel komisyonları kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek, eğitim faaliyetleri düzenlemek, 
11. KÖİ kapsamında yürütülen projelerin, tüm hizmet alım modelleri için nihai kullanıcı dairelerle ve müşavir firmalarla birlikte işletmeye esas iş akış şemalarını ve işletme el kitaplarını hazırlamak, 
12. KÖİ modeli yatırım planlarında ve klinik hizmetlerde yer alan ekipmanların teknik özellikleri, birim sayısı ve ilgili bölümlere dağıtımını belirlemek, 
13. Bakanlığımız ilgili birimleriyle işbirliği içinde yeni sağlık teknolojilerini takip etmek ve sağlık hizmetlerinde kullanılmasını sağlamak, 
14. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
15. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
16. Görev alanı dahilinde işletme dönemine kadar yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
17. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak, 
18. Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Plan Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 19. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.