Daire Başkanlık Faaliyetleri
14 Ekim 2019

                                            Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı 
                                                                       Arif Dündar EKİNCİ
                                                                           Daire Başkanı

1. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanmış tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından yatırım dönemi süresince gerçekleştirilen işleri; ihale dokümanı, sözleşme ve eklerine, kesin projelere, teknik şartnamelere, uygulama projelerine, her türlü fen ve sanat kaidelerine, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygun olarak doğrudan veya müşavirler vasıtasıyla denetlemek,
2. Müşavirlik işlerine ilişkin olarak müşavir tarafından gerçekleştirilen işleri, sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre denetlemek ve onaylamak, 
3. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanmış tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından hazırlanan programları ilgili daireler ile birlikte sözleşme ve eklerine göre incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
4. Müşavirlik işlerine ilişkin olarak müşavir tarafından hazırlanan iş programları, teknik personel değişikliğini, sözleşme ve eklerine göre incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
5. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanmış tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından seçilen malzemeleri teknik şartnameye, ilgili standartlara ve idare uygulamalarına göre incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
6. Yatırım döneminde ortaya çıkan zorunlu her türlü proje ve imalat değişikliklerini ilgili daire başkanlıkları ile koordineli olarak değerlendirmek ve uygulanmasını gerçekleştirmek, 
7. Müşavirlik işlerine ilişkin olarak müşavir tarafından gerçekleştirilen işlerin hakedişlerini sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki ilgili mevzuata göre hazırlamak, onay süreçlerini tamamlamak ve ödenmesi için hakedişleri Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına göndermek, 
8. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanmış tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak onaylı programda belirtilen aşamalardaki veya işlerin bütününde yüklenici tarafından gerçekleştirilen işlerin muayene ve kabulünü sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki mevzuata göre yapmak veya bağımsız teknik denetçilere yaptırmak, bunun için komisyon kurmak, 
9. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanmış tesislere ilişkin olarak yüklenici tarafından gerçekleştirilen işlerin aşama fiili tamamlama tarihini ve/veya fiili tamamlama tarihini sözleşme ve eklerine göre tespit etmek, bunun için komisyon kurmak, 
10. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanmış tesislere ilişkin olarak yüklenici tarafından gerçekleştirilen işlerin muayene ve kabul tutanağının onaylanmasını müteakiben aşama fiili tamamlama belgesi ve/veya fiili tamamlama belgesi sözleşme ve eklerine göre düzenlemek, bunun için komisyon kurmak, 
11. Müşavirlik işlerine ilişkin olarak onaylı iş programında belirtilen aşamalardaki veya işlerin bütününde müşavir tarafından gerçekleştirilen işlerin muayene ve kabulünü sözleşme ve eklerine ve yürürlükteki mevzuata göre yapmak, bunun için komisyon kurmak, 
12. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanmış tesislerin ihtiyaç duyduğu altyapıların arazi sınırına kadar getirilmesi için ilgili kamu kuruluşları veya tüzel kişilerle gerekli işlemleri yürütmek, altyapı resmi aboneliklerin yapılmasını sağlamak, 
13. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
14. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
15. Görev alanı dahilinde işletme dönemine kadar yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
16. Müşavirlik işlerine ilişkin olarak yer tesliminin yapılmasını müteakiben başlayıp sözleşme sona erene kadar geçen süreçlerle ilgili tüm bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
17. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak, 
18. Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 
19. Genel Müdür ve İlgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.