Daire Başkanlık Faaliyetleri
09 Eylül 2020

                                             KÖİ Proje Daire Başkanlığı 
                                                  Arif Dündar EKİNCİ
                                                        Daire Başkanı

1. SHGM ve/veya, KHGM ve/veya hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislerin ihtiyaç programlarını (WBS) ve mahal güncellemelerini yapmak, 
2. Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılmasına karar verilen tesislerin teklife esas teknik şartnamelerini hazırlayarak Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına iletmek, 
3. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislerin ve ticari hizmet alanlarının inşaa edileceği araziye ait yüklenici tarafından titizlikle yapılan zemin etüd raporunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
4. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından sözleşme gereğince hazırlanan kesin projelerini; ihale dokümanına, yüklenici ihale teklifine, sözleşme ve eklerine, her türlü fen ve sanat kaidelerine, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
5. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından sözleşme gereğince hazırlanan teknik şartnamelerini; ihale dokümanına, yüklenici ihale teklifine, sözleşme ve eklerine, her türlü fen ve sanat kaidelerine, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak, 
6. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak yüklenici tarafından sözleşme gereğince hazırlanan uygulama projelerini; ihale dokümanına, yüklenici ihale teklifine, onaylı kesin projeye, onaylı teknik şartnamelere, sözleşme ve eklerine, her türlü fen ve sanat kaidelerine, yürürlükteki ilgili mevzuata göre uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve onaylamak,
7. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak, proje değerlendirme komisyonlarını oluşturmak ve bu komisyonların çalışmalarını takip etmek,
8. Kesin proje, teknik şartname ve uygulama projesinde her hangi bir değişikliği uygulamaya koymadan önce gerekçesi, yatırım tutarı ile gerekli süreyi belirten yüklenicinin yazılı başvurusunu incelemek, kontrol etmek, karar vermek ve gerekli idare izninin alınmasını sağlamak ve bu durumu sözleşme gereği Ek-22 değişiklik prosedürünün uygulanması amacıyla Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına bildirmek, 
9. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak kesin proje ile uygulama projesi onaylanmadan önce karşılaştırmalı ihtiyaç programlarını (WBS) incelemek, ihale dokümanı veya onaylı ihtiyaç programlarının (WBS) altında olup olmadığının kontrol etmek, rapor hazırlamak ve bu durumu sözleşme gereği Ek-22 değişiklik prosedürünün uygulanması amacıyla Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığına bildirmek, 
10. Proje geliştirme süreçlerinde ilgili kurum ve kuruluşlardan ilgili uzmanlar ile komisyonlar kurmak, uygulamaya esas kararlar almak, 
11. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan tesislere ve ticari hizmet alanlarına ilişkin olarak uygulama sırasında yapılmış bütün değişiklikleri de içeren ve işin bitmiş durumunu gösteren nihai (as-build) projelerini yükleniciye bedelsiz olarak hazırlatmak ve orjinalleri ile birlikte muhataplarına teslim etmek, 
12. Bakanlıkça kullanılacak her türlü tesisler için mimari ve mühendislik yönünden asgari tasarım standartlarını güncelleme çalışmalarına Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı koordinesinde katkı sağlamak, 
13. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
14. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
15. Görev alanı dahilinde işletme dönemine kadar yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
16. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak, 
17. Tüm faaliyetlerini, belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 
18. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.