Daire Başkanlık Faaliyetleri
14 Ekim 2019

                                             Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı 
                                                       Muhammed GÜLYURT
                                                             Daire Başkanı

1. SHGM ve/veya KHGM ve/veya hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin yatırım programları ile ihtiyaç programlarını (WBS) hazırlamak,
2. KÖİ projeleri için ihtiyaç duyulan mülkiyeti Hazineye ait arazileri bulmak, arazi alanı alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında gerekli resmi izinleri almak, arsa hukuki belgeleri ( tapu senedi, tapu tescil belgesi, aplikasyon krokisi, imar çapı, yol kotu tutanağı, vb ) temin etmek, gerekli olan imar planlarını yapmak veya yaptırmak, arsaya yönelik zemin etüdünü yapmak veya yaptırmak, 
3. KÖİ projeleri için uygun görülen arazinin Maliye Bakanlığından tahsisi ile sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere yüklenici lehine bedelsiz olarak bağımsız ve sürekli nitelikteki üst hakkının kurulması için ön izninin alınmasını sağlamak, 
4. KÖİ projeleri için ihtiyaç duyulan ön proje, ön fizibilite, temel standartlar dokümanını, sözleşme ve eklerini, ihale dokümanını ve fizibiliteyi hazırlamak veya hazırlatmak,
5. Kamu Özel İşbirliği modeli ile tesislerin yapım işlerinin ihale edilebilmesi için hazırlanan ön fizibilite raporu ve proje ile ilgili diğer belgeleri Bakanın imzasıyla Cumhurbaşkanlığına müracaatı teminen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletmek, 
6. Cumhurbaşkanlığı yetkilendirme kararı alındıktan sonra KÖİ modeli ile tesislerin yapımına ilişkin ihale iş ve işlemlerini yürütmek, 
7. Öngörülecek proje ve belirlenecek esaslar doğrultusunda Bakanlığın kullanımında bulunan mevcut tesislerin yenilenmesi işlerini, tesislerdeki belli hizmetlerin sunulması ve/veya ticari hizmet alanlarının işletilmesi ve/veya bedelinin ödenmesi karşılığında yaptırılmasına ilişkin ihale iş ve işlemlerini yürütmek,
8. Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılmasına karar verilen tesislerin ön proje ve ön fizibiliteye göre tıbbi ekipman ve mefruşat ihtiyaçlarını Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığından talep etmek, 
9. Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılmasına karar verilen tesislerin teknik şartnamelerini KÖİ Proje Daire Başkanlığından talep etmek, 
10. SHGM ve/veya KHGM ve/veya hizmet sunumundan sorumlu birimlerle koordineli olarak KÖİ modeli ile yapılacak tesislerin kesin projesine uygun olarak branşlaşma çalışmalarını yapmak, 
11. KÖİ projeleri için yüklenicilere üst hakkı tesisine ilişkin iş ve işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlamak, 
12. KÖİ modeli ile yapılacak tesisler için doğrudan veya talebe bağlı olarak tasarım, proje tasarımı, yapı denetimi, tasarım denetimi, işletme denetimi, müşavirlik, eğitim ve her türlü danışmanlık hizmetlerini satın almak, 
13. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan projelerin sözleşme imza tarihi itibari ile gerekli olan iş değişikliği, hizmet değişikliği, koordinasyon kurulu üyelerini belirleme, süre uzatımı, ek protokol düzenlenmesi, alt yüklenici onayı, alt alt yüklenici onayı, iş deneyim belgesi düzenleme, sözleşme devri, sözleşme feshi, vb iş ve işlemleri ilgili dairelerle koordineli olarak karar vermek ve yürütmek, 
14. Şirketler tarafından idareye sunulan tamamlama belgelerini kontrol etmek, proje belgelerini (ek belgeler dahil) kontrol ederek sözleşmeye derç edilmesini sağlamak, idare tarafından kontrol edilerek onaylanan kesin proje, uygulama projesini, teknik şartnameleri, programı, kabul programını, ekipman listeleri ve şartnamelerini, yöntem beyanlarını, işletme dönemi yönetim planlarını, mali tabloları ilgili dairelerle koordineli olarak sözleşmeye derç edilmesini sağlamak, 
15. Yatırım dönemi ve işletme dönemi kesin teminatları saymanlığa göndermek, geçerlilik sürelerini takip etmek, gerektiğinde vade uzatımlarını sağlamak, 
16. Yatırım dönemi ve işletme dönemi sigortalarını kontrol etmek, incelemek ve gerekli olan iş ve işlemleri yürütmek, 
17. İhale sürecinin tamamlandığı projelerin ticari sır ve gizlilik arz etmeyen ihale ile sözleşme dokümanlarını ilgili dairelere birer aslı gibidir onaylı nüshasını devretmek, 
18. KÖİ modeli ile sözleşmesi imzalanan projelerin kabullerinin yapılmasını müteakip işletme dönemindeki iş ve işlemlerinin yürütülmesi amacı ile sözleşme ve eklerini KHGM’ne devretmek, 
19. Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek, 
20. Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak, 
21. Görev alanı dahilinde işletme dönemine kadar yapılan tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak, 
22. İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak, 
23. Tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek, 
24. Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.