Görev ve sorumluluklar (Yönerge)
31 Mayıs 2023


SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
GENEL MÜDÜR YARDIMCILARI VE DAİRE BAŞKANLIKLARININ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA DAİR YÖNERGE


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç ve Kapsam

MADDE 1 
(1) Bu Yönergenin amacı, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcıları ve Daire Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemektir.
( 2 ) Bu Yönerge, Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü bünyesindeki Genel Müdür Yardımcıları ile Daire Başkanlıklarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2
(1) Bu Yönerge, 10/07/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanı Kararnamesi’nin 508 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

MADDE 3
 (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğünü,
c) Genel Müdür: Sağlık Yatırımları Genel Müdürünü,
ç) Genel Müdür Yardımcısı: Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcılarını,
d) Daire Başkanlığı: Genel Müdürlük bünyesindeki Daire Başkanlıklarını,
e) KÖİ: Kamu Özel İşbirliğini,
f) SHGM: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
g) KHGM: Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünü,
ğ) SİP: Sanayi İşbirliği Programını, 
ifade eder. 


İKİNCİ BÖLÜM
Genel Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları


MADDE 4
 (1) Genel Müdür Yardımcılarının görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:
a) Genel Müdür tarafından belirlenen iş bölümü çerçevesinde, bağlı daire başkanlıklarının görev ve faaliyetlerini takip etmek ve görevlerin ifası ile işbirliği ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak,
b) Genel Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak.
(2) Kendisine verilen görevlerin mevzuata, Bakanlığın genel hizmet politikalarına, stratejik plan ve programlara, performans ölçütlerine ve hizmet kalite standartlarına, Genel Müdürlüğün amaçlarına, hedeflerine ve Genel Müdürün emirlerine uygun olarak verimli ve etkin bir biçimde yürütülmesinden, kendisine bağlı Daire Başkanlıkları ve personelin çalışmasından Genel Müdüre karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Daire Başkanlıkları ile Görev, Yetki ve Sorumlulukları


Daire Başkanlıkları
MADDE 5

(1) Genel Müdürlüğün daire başkanlıkları şunlardır:
a) Kamu Özel İşbirliği Daire Başkanlığı,
b) KÖİ Proje Daire Başkanlığı,
c) Denetim ve Müşavirlik Hizmetleri Daire Başkanlığı,
ç) Medikal ve İşletme Planlama Daire Başkanlığı,
d) Yatırım Modelleri Daire Başkanlığı,
e) Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı,
f) Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığı,
g) Etüt, Proje ve Emlak Daire Başkanlığı,
ğ) İhale Daire Başkanlığı,
h) İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı,
ı) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı.

Daire Başkanlıklarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
MADDE 6

(1) Daire Başkanlıklarının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir.