DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
28 Mart 2023

I) Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

1.Genel Müdürlük personelinin atama, tayin, izin, emeklilik, yurt içi geçici görevlendirme, sağlık vb. işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

2.   Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi ( SSGDP ) uyarınca sözleşmesi imzalanan danışmanların izin, yurt içi geçici görevlendirme, sağlık, gerçekleştirdiği hizmetlerin muayene ve kabulü, hakediş, ödeme vb. işlemlerini planlamak, koordine etmek ve yürütmek,

3.Genel Müdürlük birimlerince ihtiyaç duyulan her türlü kırtasiye, büro malzemeleri, demirbaş malzeme ile eğitim ve organizasyon hizmetlerinin taleplerini planlamak ve satın alma işlemleri için İhale Daire Başkanlığına göndermek,

4.Gelen ve giden evrakların teslim alınması, kontrolü, kayıt edilmesi ve teslim edilmesi gibi faaliyetlerin mevzuatına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,

5.Genel Müdürlük birimlerine ait her türlü malzemenin Arşiv Hizmetlerine dair mevzuat hükümleri doğrultusunda arşivlenmesi ve imha edilmesi ile ilgili faaliyetleri planlamak ve koordine etmek,

6.Bağlı birimlerin görev alanındaki iş ve işlemlerle ilgili harcamalar ile Genel Müdürlük personelinin maaş ve yolluk, telefon, internet, elektrik, su ve doğalgaz ödemeleri ile ilgili tahakkuk evraklarını düzenleyip ödenmelerini sağlamak,

7.Genel Müdürlük birimlerine ait taşınır kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun olarak tutulması, yılsonu raporlarının Strateji Başkanlığı, Merkez Saymanlık Müdürlüğü ve Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi faaliyetlerini yürütmek,

8.İç Kontrol Sisteminin kurulması, Kamu İç Kontrol Standartlarının mevzuatına uygun olarak oluşturulması, uygulanması, geliştirilmesi, gerekli iyileştirmelerin yapılması ve kurulan İç Kontrol Sisteminin izlenmesi ve değerlendirilmesi hususlarına ilişkin faaliyetleri planlamak, yürütmek ve koordine etmek,

9.Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Bakanlığın diğer birimleri tarafından istenilen ve birden fazla Daire Başkanlığını ilgilendiren (Bakanlıklar arası görüş isteme yazıları, Hukuk Müşavirliğinden gelen 1.haciz ihbarnameleri, Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde istenilen bilgiler vb.) iş ve işlemlerin koordinesini sağlamak,

10.Genel Müdürlüğün yıllık eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve bu eğitimlerin gerçekleştirilmesi faaliyetlerini yürütmek,

11.Genel Müdürlüğe tahsis edilen fiziki mekânların bakım ve onarım ihtiyaçları ile temizlik ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesinde meydana gelebilecek aksaklıkların Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilmesini ve giderilmesini sağlamak,

12.Genel Müdürlükten istenilen yazılı veya sözlü soru önergelerine verilecek cevap metinlerini, soru önergeleri cevaplarının hazırlanmasında uygulanacak usul ve esaslara göre hazırlamak,

13.Muayene ve kabul komisyonlarının teşkilinde ilgili dairelere konusunda uzman personel görevlendirmek,

14.Görev alanına giren konularda açılan davaları takip etmek, ilgili mahkeme tarafından istenilen bilgi ve belgeleri yasal süresi içinde Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığına göndermek veya Hukuk, Finans ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı ile koordineli olarak ilgili mahkemeye ulaştırmak,

15.Görev alanına giren tüm iş ve işlemlerle ilgili bilgi, belge ve dokümanları muhafaza etmek, mevzuata uygun arşivlemek ve denetim mekanizmalarına karşı bilgi ve belge sunmak,

16.İmza yetkileri yönergesi ve yetki devri çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlar ile yazışmaları yapmak,

17.Yukarıdaki tüm faaliyetlerini belirlenmiş periyoda bağlı olmaksızın gerçekleşen faaliyete bağlı olarak Bütçe ve Raporlama Daire Başkanlığına bildirmek,

18.Genel Müdür ve ilgili Genel Müdür Yardımcısı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.