Resmi Mühür Yönetmeliği
28 Mart 2023


AMAÇ VE KAPSAM:
Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mühürlerin hangi birim ve kişilerce kullanılacağını, bunların yazı, karakter ve standardının tesbit edilmesini ve yaptırılmasında ve kaybolmasında uygulanacak esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

RESMİ MÜHÜRÜN TANIMI:
Madde 2 - Resmi mühür; yapımına 3 üncü maddede belirtilen mercilerce karar verilip, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nce imal ve tescil edilen ve resmi mühür beratı ile birlikte kullanılma imkanı olan bir araçtır.

RESMİ MÜHÜRLERİN KULLANILACAĞI BİRİMLER:
Madde 3 - Resmi Mühürler yalnızca kuruluş kanunları ve bunlara dayanılarak çıkarılan kararnameler gereği kendilerine kamu görevi verilmiş kurum veya kuruluşlarca kullanılabilir.
Bu kurum ve kuruluşların hangi birimlerinin mühür kullanacağı
a) Cumhurbaşkanlığında Genel Sekreter,
b) T.B.M. Meclisinde Genel Sekreter,
c) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Başbakanlık, bakanlıklar ve bağlı kuruluşlarında ilgili bakan veya bakanın yetki verdiği hallerde valilikler,
d) Bağımsız yargı organlarında Başkan,
e) Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genel Kurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve jandarma Genel Komutanı,
f) Üniversiteler ve bağlı kuruluşlarında Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı,
g) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Mahalli idarelerde vali, 
h) (Değişik bend: 15/06/2004 - 2004/7543 S.Yön/1.mad) *1* Mahkemeler, icra daireleri ve noterlerde Adalet Bakanlığı,

onayı ile tesbit edilir.


İndirilebilir Belgeler
Resmi Mühür Yönetmeliği.docx