160 Sayılı Devlet Memurları Tebliği
28 Mart 2023

DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ

( Seri No: 160 )

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve aynı Kanunun ek geçici 9 uncu maddesi kapsamına giren kurumlardan aylık alanlara, 2006 yılında ne miktarda zam ve tazminat verileceğine dair 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” (bundan sonra “Karar” olarak adlandırılacaktır) ve eki cetveller 5/5/2006 tarihli ve 26159 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış olup söz konusu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

A- Cetvellerin Kontrol, Onay ve Dağıtımına İlişkin Açıklamalar

1- Kararın 5 inci maddesinde yer alan hükümlere göre, her kurum I, II ve III sayılı cetvelleri ayrı ayrı ve bölümler halinde bu Tebliğe ekli formlara uygun şekilde üç nüsha olarak düzenleyip, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile birlikler tarafından hazırlananlar, il özel idarelerinde Vali, belediyelerde Belediye Başkanı tarafından onaylandıktan sonra Valiliklere; kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından hazırlananlar, ilgili Bakan tarafından onaylandıktan sonra Devlet Personel Başkanlığına; bakanlıklar, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversiteler tarafından hazırlananlar, strateji geliştirme başkanlığına/daire başkanlığına/müdürlüğüne veya mali hizmetlerin yürütüldüğü birime kontrol edilmek üzere gönderecektir. Kontrol işlemleri, Kararın Resmi Gazetede yayımlandığı 5/5/2006 tarihinden itibaren 1 ay içinde tamamlanacaktır.

2- Bakanlıklar, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüsleri dışındaki bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerde, strateji geliştirme başkanlığı/daire başkanlığı/müdürlüğü veya mali hizmetlerin yürütüldüğü birim tarafından yapılan kontrol sonucunda uygun görülen ana cetveller, üst yönetici tarafından en geç 5 iş günü içinde onaylanarak uygulamaya konulacaktır.

İndirilebilir Belgeler
160 Sayılı Devlet Memurları Tebliği.docx