Tarihçemiz
31 Aralık 2020

 •  

  İnşaat Müdürlüğü

  1979 yılında İnşaat Müdürlüğü adı altında doğrudan Müsteşarlık Makamına bağlı olarak kurulan dairemiz, daha sonra İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına bağlanmıştır.

 •  

  Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

  26/09/1989 tarih ve 1417 sayılı Bakan Onayı ile Müdürlük bünyesindeki bütün teknik elemanlar kadrolarıyla birlikte Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı bünyesine dahil edilmiştir. Dairemizin o zamanki görevleri inşaat, onarım, bakım ve bunlara ait kontrol çalışmalarının yürütülmesi, mimari proje çalışmalarının yürütülmesi, kamulaştırma ve satın alma çalışmalarının yürütülmesi şeklinde belirlenmişti. Bu dönemde, başta Ankara olmak üzere makamın uygun gördüğü bazı şehirlerimizdeki Devlet Hastaneleri ile Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin büyük çaplı tadilat, onarım ve modernleştirme çalışmaları başarıyla uygulanmıştır.

 •  

  Müstakil Daire Başkanlığı

  16/07/2002 tarih ve 2626 sayılı Makam Onayı gereğince Dairemiz A.P.K.Kurulu Başkanlığı bünyesinden ayrılarak Müstakil Daire Başkanlığı haline dönüştürülmüş olmakla birlikte, Dairemizin 1984 tarihli 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları hakkındaki Kanuna uygun olarak yasa ile kurulamaması nedeniyle bünyesindeki teknik elemanların ve memurların özlük hakları A.P.K.Kurulu Başkanlığında kalmıştır. Dairemiz, görülen lüzum üzerine 2002 yılı sonunda Bakan onayı ile lağvedilerek tekrar A.P.K.Kurulu Başkanlığına bağlanmıştır.

 •  

  Strateji Geliştirme Başkanlığı

  2005 yılı sonunda yürürlüğe giren 5436 sayılı “Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” ile Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlıkları kaldırılarak, Strateji Geliştirme Başkanlıklarının kurulması üzerine 30/06/2006 tarih ve 4684 sayılı Makam Onayı ile bu görevler Strateji Geliştirme Başkanlığı uhdesine verilmiştir. Bu dönemde daha ziyade Sağlıkta Dönüşüm Programına uygun olarak daha fonksiyonel ve geniş alanlara sahip hastane mimarisinin geliştirilmesi, modern mekanik ve elektrik tesisatı uygulamaları, otomasyon uygulamalarının geliştirilmesi gibi akıllı hastane ve sağlık yapılarının projelendirilmesi ve yapımına önem verilmiştir.

 •  

  İnşaat Onarım Dairesi Başkanlığı

  Dairemiz teknik elemanlarının görev aldığı proje ve inşaatların başarılı olması ve beğenilmesi sebebiyle, bu defa 09/06/2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5683 sayılı Kanunla Bakanlığımız bünyesinde müstakil olarak “İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur. Halen, 5683 sayılı kuruluş Kanunumuzda tanımlanan iş ve hizmetler, tüm personelimizle birlikte büyük bir gayret içinde yerine getirilmeye çalışılmaktadır.

 •  

  Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü

  Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün kurulması.

 •