Trabzon Şehir Hastanesi Önyeterlik İhalesine Erteleme
02 Temmuz 201822.06.2018 tarihinde ön yeterlik ihalesi yapılacak olan “Trabzon Şehir Hastanesi Yapım İşleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi İşi” ön yeterlik ihale tarihi 28.06.2018 tarihi saat 15:00'e ertelenmiştir. 

TRABZON ŞEHİR HASTANESİ YAPIM İŞLERİ İLE ÜRÜN VE HİZMETLERİN TEMİN EDİLMESİ İŞİ
ZEYİLNAME-1

 


ESKİ HALİ

YENİ HALİ

3.2. Altyükleniciler

 

Herhangi bir altyüklenici / altyükleniciler ile anlaşılması ve bu anlaşmanın belgelenmesi durumunda; adaylar anlaşılan altyüklenici firmanın, madde 4.5.7 de belirtilen belgeleri ile birlikte sunar. Bu durumda bir altyüklenici birden fazla adayın altyüklenicisi olamaz.

 

İşin başlamasından sonra altyüklenicilerin işlerle ilgili yaptıkları / yapacakları yanlışlıklar ile hatalar yüklenici şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

3.2. Altyükleniciler

 

Altyükleniciler ile ilgili ön yeterlik belgelerinin düzenlemesi için iki seçenek vardır:

 

  1. Herhangi bir altyüklenici / altyükleniciler ile anlaşılması ve bu anlaşmanın belgelenmesi durumunda; adaylar ön yeterlik aşamasında yaptırmayı planladıkları iş / işlerin çizelgesini anlaşılan altyüklenici firmanın madde 4.5.7 de belirtilen belgeleri ile birlikte sunabilir. Bu durumda bir altyüklenici birden fazla adayın altyüklenicisi olamaz.

     

  2. Ek 3.b de örneği bulunan Altyüklenici Çalıştırma Taahhütnamesini ön yeterlik başvurusunda sunabilir. Bu durum madde 4.5.7. de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

 

İşin başlamasından sonra altyüklenicilerin işlerle ilgili yaptıkları / yapacakları yanlışlıklar ile hatalar yüklenici şirketin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

 

4.4.1. Ekonomik ve Mali Yeterlik Ölçütleri

 

Mali Durum Öğelerini; isteklinin görevlendirmeye tek başına aday olması durumunda tüzel kişiliği adına, ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan birinin aşağıda belirtilen oranları ve diğer koşulları son iki yılın ( 2016 – 2017 ) veya son üç yılın ( 2015 – 2016 – 2017 ) ortalamasında sağlaması istenecektir. Mali durum için ölçütler aşağıda açıklanmıştır:

 

4.4.1.1. Oranlar

 

a) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması;

 

b) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az 0,40 olması;

 

c) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok0,35 olması

4.4.1. Ekonomik ve Mali Yeterlik Ölçütleri

 

Mali Durum Öğelerini; isteklinin görevlendirmeye tek başına aday olması durumunda tüzel kişiliği adına, ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan birinin aşağıda belirtilen oranları ve diğer koşulları son yılın sağlamaması durumunda; son iki yılın ( 2016 – 2017 ) veya son üç yılın ( 2015 – 2016 – 2017 ) ortalamasında sağlaması istenecektir. Mali durum için ölçütler aşağıda açıklanmıştır:

 

4.4.1.1. Oranlar

 

a) Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 1,00 olması;

 

b) Öz kaynaklar / Toplam Aktif oranının en az0,20 olması;

 

c) Kısa Vadeli Banka Borçları / Öz kaynaklar Oranının en çok0,50 olması.

4.4.1.2. Aktif varlıklar

 

Aktif varlıklar toplamı en az 400.000.000 USD ( Amerikan Doları ) olmalıdır.

 

Ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan en az birinin bu şartı sağlaması gerekmektedir. Ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanamaz.

 

4.4.1.2. Aktif varlıklar

 

Aktif varlıklar toplamı en az 200.000.000USD ( Amerikan Doları ) olmalıdır.

 

Ortak girişim olarak göreve aday olunması durumunda ise ortaklardan en az birinin bu şartı sağlaması gerekmektedir. Ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanabilir.

 

4.4.1.3. Diğer Koşullar:

 

a) Ciro veya net satışların 100.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması,

 

b) Öz kaynaklar toplamının 150.000.000 USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması.

 

Yukarıdaki Diğer Koşullar kapsamındaki a) ve b) numaralı koşullardan herhangi birinin sağlanması yeterlidir; ortak girişimlerde ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklık firmalarından biri istenen rakamların en az yarısını tek başına karşılamalıdır.

 

Türk Lirasının Amerikan Dolarına çevrimi için ilgili yılın son günü olan 31 Aralık TC Merkez Bankası döviz alış kuru alınacaktır. Belgeler diğer dövizler üzerinden düzenlenmiş ise, söz konusu belgeler öncelikle Türk Lirasına çevrilerek ardından Amerikan Dolarına çevrilecektir.

4.4.1.3. Diğer Koşullar:

 

a) Ciro veya net satışların 100.000.000USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması,

 

b) Öz kaynaklar toplamının 50.000.000USD ( Amerikan Doları )’ den az olmaması.

 

Yukarıdaki Diğer Koşullar kapsamındaki a) ve b) numaralı koşullardan herhangi birinin sağlanması yeterlidir; ortak girişimlerde ortaklardan her birinin tek başına yetersiz olması durumunda ortalıktaki tüm firmaların toplamı ile karşılanabilir; ancak bu durumda ortaklık firmalarından biri istenen rakamların en az yarısını tek başına karşılamalıdır.

 

Türk Lirasının Amerikan Dolarına çevrimi için ilgili yılın son günü olan 31 Aralık TC Merkez Bankası döviz alış kuru alınacaktır. Belgeler diğer dövizler üzerinden düzenlenmiş ise, söz konusu belgeler öncelikle Türk Lirasına çevrilerek ardından Amerikan Dolarına çevrilecektir.

4.5.7. İş Ortaklıklarının Mesleki ve Teknik Yeterliği

 

Madde 3.1 kapsamında iş ortaklığı oluşturarak ön yeterlik başvurusunda bulunan adayların bu maddede belirtilen mesleki ve teknik yeterlikleri birlikte karşılaması yeterlidir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangisinin hangi iş ortakları tarafından karşılandığına ilişkin Ek 3.b’ de örneği bulunan sıralamayı sunar.

 

Aday; madde 4.5 kapsamında mesleki ve teknik yeterlikleri altyüklenicilerin iş deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda; Adayların, madde 4.5’ te belirtilen ilgili altyüklenicinin iş deneyim belgelerini, söz konusu altyüklenicinin bu konuya ilişkin Ek 3b’ de örneği bulunan altyüklenicilik bildirgesi ile bu şartname madde 4.2.1 ( a ), ( b ), ( d ), ( e ) ve ( ı ) bentlerinde belirtilen belgelerini sunması gerekmektedir.

 

4.5.7. İş Ortaklıklarının Mesleki ve Teknik Yeterliği

 

Madde 3.1 kapsamında iş ortaklığı oluşturarak ön yeterlik başvurusunda bulunan adayların bu maddede belirtilen mesleki ve teknik yeterlikleri birlikte karşılaması yeterlidir. Bu durumda Adaylar ön yeterlik başvurularında mesleki ve teknik yeterliklerin hangisinin hangi iş ortakları tarafından karşılandığına ilişkin Ek 3.b’ de örneği bulunan sıralamayı sunar.

 

Aday; madde 4.5 kapsamında mesleki ve teknik yeterlikleri altyüklenicilerin iş deneyimleri aracılığıyla da karşılayabilir. Bu durumda; Adayların, madde 4.5’ te belirtilen ilgili altyüklenicinin iş deneyim belgelerini, söz konusu altyüklenicinin bu konuya ilişkin Ek 3b’ de örneği bulunan altyüklenicilik bildirgesi ile bu şartname madde 4.2.1 ( a ), ( b ), ( d ), ( e ) ve ( ı ) bentlerinde belirtilen belgelerini sunması gerekmektedir.

Ancak diğer bir seçenek olarak, İstekli firma; herhangi bir altyüklenici belgesi sunmak yerine Ek 3.b de örneği bulunan laboratuvar, görüntüleme ve HBYS ( hastane bilgi yönetim sistemleri ) işlerini işin gerektirdiği yeterlik koşullarını sağlayan bir altyükleniciye yaptıracağına ilişkin ALTYÜKLENİCİ ÇALIŞTIRMA TAAHHÜTNAMESİNİ ön yeterlik başvurusunda verebilir; bu durumda kendilerinden bu taahhütname dışında başka bir altyüklenici belgesi istenmez ve istekli firma yeterli kabul edilir.

Ancak, sözleşmenin söz konusu istekli firma ile imzalanması ve altyüklenici çalıştırma taahhütnamesi verilmiş olması durumunda;İdare ile sözleşme imzalayan yüklenici firma, yer tesliminden sonra en geç 12 ( on iki ) ay içerisinde laboratuvar, görüntüleme ve HBYS işleri için yüklenici ile altyüklenici firmalar arasında imzalanan sözleşmeler ile birlikte altyüklenicininbu şartname madde 4.2.1 ( a ), ( b ), ( d ), ( e ) ve ( ı ) bentlerinde belirtilen belgelerinisunmakzorundadır.